Tarieven

Onderzoek Prijs

Intelligentieonderzoek (Rakit-2)
intake, onderzoek, rapport en mondelinge toelichting)

500,00

Intelligentieonderzoek (Rakit-2) uitgebreid met persoonlijkheidsonderzoek (intake, onderzoek, rapport en mondelinge toelichting)

640,00

Intelligentieonderzoek (Rakit-2) uitgebreid met onderzoek naar executief functioneren (intake, onderzoek, rapport en mondelinge toelichting)

640,00

Intelligentieonderzoek (Rakit-2) uitgebreid met onderzoek naar executief functioneren  (waaronder aandacht, concentratie, werkgeheugen) en persoonlijkheid (intake, onderzoek, rapport en mondelinge toelichting)

690,00

Onderzoek naar het didactisch niveau op het gebied van lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen

180,00

Onderzoek naar intelligentie (uitgebreid) en didactisch niveau

Bespreken van het onderzoek met ouders is inclusief. Voor een bespreking op de school van uw kind wordt een uurtarief van E 70,00 gerekend. Reiskosten tot 15 km worden niet berekend. Bedraagt de reisafstand meer dan 15 km dan worden reiskosten in rekening gebracht.

850,00

Begeleiding

Prijs

Individuele orthopedagogische begeleiding (50 minuten)

63,50


Jamara rekenen intake

Jamara sessie

Cogmed Werkgeheugen Training

90,00

63,50
Training Prijs

Snel leren= Leuk leren | 6 bijeenkomsten incl. boek en cursusmateriaal. Deze prijs geldt bij een groepsdeelname. De training kan ook individueel gevolgd worden. De prijs bedraagt dan 340,00

279,95

Op weg naar Snel leren = Leuk leren groep 8 | 3 bijeenkomsten incl. cursusmateriaal

95,00

Rots en Water |6 bijeenkomsten van 1,5 uur in een groep van max. 8 kinderen. Inclusief telefonische intake, kennismaking met ouder en kind en telefonische evaluatie na afloop.

180,00

 

Algemene voorwaarden:
Binnen de praktijk houd ik mij aan de voorwaarden zoals deze zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO). 

Artikel 1 Algemeen. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de orthopedagoog en de client en tussen de door de orthopedagoog ingeschakelde derde en client.

Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst. De orthopedagoog zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de beroepende van de NVO uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De orthopedagoog is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uitgegaan van door client verstrekte onjuiste en/of onvolledige  gegevens, tenzij deze onjuistheid voor de orthopedagoog kenboor hoorde te zijn. 

Artikel 3 Betaling.Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de orthopedagoog aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de client in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is client van rechtswege in verzuim. Client is in dat geval een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat client in verzuim is tot het  moment van voldoening van het volledige bedrag.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud aan client verstrekte zaken.  Alle door de orthopedagoog aan de client verstrekte zaken, zoals onderzoeksmateriaal, boeken en speelgoed, blijven eigendom  van de orthopedagoog. Na beëindiging van de overeenkomst of na verzoek van de orthopedagoog is client gehouden deze binnen 7 dagen, vrij van gebreken te retourneren. Indien materialen niet volgens de hierboven omschreven voorwaarden worden geretourneerd, heeft de orthopedagoog het recht de kosten van herstel of vervanging op de client te verhalen.

Artikel 5. Opzegging. Beide partijen kunnen de overeenkomst ten alle tijd schriftelijk opzeggen. Indoen de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door client heeft de orthopedagoog recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de orthopedagoog zijn toe te rekenen. Voorts is client gehouden aan tot betaling van declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden  zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan client. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de orthopedagoog extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan client in rekening gebracht.

Artikel 6 opschorting en ontbinding. De orthopedagoog is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Client de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Na het sluiten van de overeenkomst de orthopedagoog ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de client de verplichtingen niet na zal komen. Voorts is de orthopedagoog bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 7 Overmacht. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de orthopedagoog of de client geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor orthopedagoog of client niet in staat is de verplichtingen na te komen. 

Artikel 8 Incassokosten. Is client in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van client. Indien de orthopedagoog hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten  komen eveneens voor rekening van client. Client is rente verschuldigd over de gemaakte incassokosten. 

Artikel 9 Geschillen, toepasselijk recht. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil onderleng te beslechten. Op elke overeenkomst tussen de orthopedagoog en de client als opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

De geboden zorg vanuit Praktijk Kita wordt doorgaans niet vergoed vanuit de basisverzekering. Ik raad u aan om voorafgaand aan een traject bij Praktijk Kita bij uw verzekeraar te informeren of u recht heeft op een vergoeding voor de zorg die Praktijk Kita levert. U krijgt (maandelijks) een factuur toegestuurd.

Wanneer u  een afspraak heeft gemaakt, wordt deze altijd via mail bevestigd. De afspraak is hiermee bindend. U kunt de afspraak tot 24 uur van te voren afzeggen en/of verplaatsen. Indien u niet op de afspraak verschijnt of binnen 24 uur voor de afspraak afzegt, wordt de helft van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.