Hoogbegaafdheid

Van hoogbegaafdheid wordt gesproken als iemand een intelligentiequotiënt (IQ) van boven de 130 heeft behaald op een intelligentietest. Een dergelijke hoge score wordt slechts behaald door iets meer dan 2% van onze bevolking. Naast het cognitieve aspect is het ook van belang te kijken naar de waarneming, de emotie, de motivatie en de sociale relaties.
De cognitieve mogelijkheden van hoogbegaafde kinderen kenmerken zich vaak door een zeer goed ontwikkeld redenerend en probleemoplossend vermogen. Zij denken diep en breed en op een hoog abstractieniveau. Vaak bedenkt het kind originele en ongebruikelijke ideeën. Nieuwe kennis doen zij heel snel op en hiermee beschikken zij ook over een uitgebreide woordenschat.

Op het gebied van de waarneming kenmerken hoogbegaafde kinderen zich door het zeer ontvankelijk zijn voor prikkels. Ze nemen vaak dingen waar, waar anderen zich niet bewust van zijn. Het maakt hen gevoelig voor kleine veranderingen, geluiden, geuren en bijvoorbeeld emoties van anderen. Deze gevoeligheid is een mooi talent, soms echter wordt het kind overspoelt door deze prikkels en beïnvloedt dit op negatieve wijze het functioneren van het kind. kinderen kunnen problemen benaderen vanuit verschillende invalshoeken. Ook beschikken zij vaak over een sterk gevoel voor humor

Motivatie van hoogbegaafde kinderen uit zich vaak in een sterke gedrevenheid en een hoog energieniveau. Deze kinderen zijn vaak nieuwsgierig en hebben brede interesses. Hun motivatie is vaak groot om moeilijke uitdagingen aan te gaan. Hierin worden zij soms belemmerd door hun drang tot perfectionisme.

In sociale relaties wordt gezien dat deze hoogbegaafde kinderen minder dan andere kinderen gevoelig zijn voor straffen en belonen. Dit komt doordat zij hun eigen doelen nastreven. Zij stellen zich vaak onafhankelijk op . Soms kunnen ze zich niet verplaatsen in het gezichtspunt van een meerderheid.  Dit maakt dat deze kinderen getypeerd worden als eigenwijs. Kinderen kunnen zich hierdoor anders en zich niet begrepen voelen. Hoewel het tegenstrijdig lijkt zijn beschikken deze kinderen vaak over een groot inlevingsvermogen en een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Eerlijkheid en integriteit is belangrijk voor hen.

Elke ouder van een vermoedelijk hoogbegaafd kind zal in het bovenstaande deel eigenschappen van het eigen kind herkennen. Toch kan het lastig zijn om hoogbegaafdheid in beeld te brengen.  Hoogbegaafdheid uit zich niet bij ieder kind op de zelfde manier omdat aanleg, ervaring en interacties die het individuele kind opdoet bij een ieder verschillend zijn. Sommige hoogbegaafde kinderen ontwikkelen zich prima. Zij worden zonder een onderzoek herkend en erkend als hoogbegaafd. Er zijn ook kinderen bij wie hun begaafdheid onvoldoende herkend wordt. Voor deze groep kinderen is onderzoek vaak een eerste stap naar (h)erkenning.

Praktijk Kita biedt onderzoek naar begaafdheid. Na een uitgebreide intake met de ouders vindt een intelligentie onderzoek met de Rakit-2 plaats. Soms is het van belang ook een didactisch onderzoek te doen. Tijdens het onderzoek observeer ik het kind. Zo let ik op de mindset, de werkhouding en de strategieën die het kind inzet. Ook wordt gekeken naar de fouten die het kind maakt. Zitten deze juist in de makkelijker opgaven? Is er sprake van perfectionisme of faalangst. 

Naast onderzoek kan Praktijk Kita het hoogbegaafde kind begeleiden. Deze begeleiding kan zich richten op het psycho-educatie, het kind leert dan wat hoogbegaafdheid is en hoe hier mee om te gaan. Als uit diagnostiek of observaties is gebleken dat faalangst/perfectionisme of een 'fixed mindset' het kind belemmert in een optimale ontwikkeling kan gewerkt worden aan een positief zelfbeeld en een zogenaamde 'growth mindset'. 

Heeft u nog vragen? Wilt u een afspraak maken? U kunt dan bellen of het contactformulier gebruiken. Ik neem dan zo snel mogelijk contact met u op.

Praktijk Kita